KONKURSAS MOLĖTŲ R. ALANTOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI

Konkursą skelbia: Molėtų r. Alantos gimnazija, įmonės kodas 191227973, adresas: A. Kraujelio g., 3, Alanta, Molėtų r., tel. nr.  838358110, el.p . info@alantosgimnazija.lt

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti,1 etatas.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas. Pareigybės lygis – A2

Darbo sutarties rūšis – neterminuota

 

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus. Rengia gimnazijos ugdymo planą, analizuoja jo įgyvendinimą ir jį įgyvendina. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruoja pagalbos mokiniui specialistų veiklą, konsultuoja tėvus ugdymo klausimais, rūpinasi spec. poreikių turinčių mokinių ugdymosi prieinamumu ir kokybe (daugiau informacijos 1 priede).

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1.Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija;

2.Nemažesnis kaip trijų metų pedagoginio darbo stažas;

3.Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusiųjų asmenų grupei (grupėms) patirtį;

4.Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“  (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;

5.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6.Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, dokumentų valdymą;

7.Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) B2 lygiu;

8.Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

9.Būti susipažinus su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių;

10.Gerai išmanyti šiuolaikinės specialiosios pedagogikos, psichologijos pagrindus bei metodikas, gebėti jas panaudoti savo veikloje;

11.Būti darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas;

12.Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

1.Prašymas dalyvauti konkurse;

2.Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą ir vadybinio darbo patirtį ugdymo įstaigoje patvirtinančių dokumentų kopijos;

3.Gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4.Pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);

5.Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai, pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

 Pretendentų dokumentai teikiami: Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

http://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html iki 2024-06-17 dienos.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą:Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje bei Molėtų r. Alantos gimnazijos internetinėje svetainėje http://alantosgimnazija.lt, (skiltyje – laisvos darbo vietos). Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel.8-61528193, 838358110 ,el.p.Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Informacija paskelbta 2024-05-21

Konkurso data ir laikas – 2024 m. birželio 28 d.13 val. Gimnazijos102 kabinete.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką, bus pranešta asmeniškai.

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013