Tarptautiniai projektai

NORDPLUS projektai 2023-2024 m.m.

Su Talino Saku darželiu-mokykla - "Teaching extraordinary children“ – „Ypatingų vaikų mokymas“ – darbas su spec.poreikių vaikais. Pradinių klasių mokytojų mobilumai.

Su Latvijos Aglonos vidurine mokykla ir Estijos Kiltsi pagrindine mokykla - "Encourage Educational Collaboration and Cultural competences” – “Mokymosi bedradarbiaujant ir kultūrinių kompetencijų skatinimas” – mokymasis už klasės ribų, bendradarbiavimo skatinimas, istorijos ir kitų kultūrų pažinimas. Mokytojų ir mokinių mobilumai.

Su Švedijos Tärnaby (Laplandija) menų mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimanzija ir Latvijos Jalgavos gimnazija - "Combining Arts“ – „Kai susijungia menai“ – aerobika, instrumentinė muzika, video montavimas. Mokymasis vieniems iš kitų. Mokytojų ir mokinių mobilumai. Dalyvauja 11 – 16 metų vaikai, lankantys aerobiką, grojantys instrumentais ir besipraktikuojantys filmavimo-redagavimo srityje.

 

Savivaldybės projektai 

Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektas

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 TŪM Paveikslėlis1TŪM Paveikslėlis2

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

 Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1)mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

 2)infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

 3)mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

 4)konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

 5)projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

 Molėtų rajono Alantos gimnazija kartu su Molėtų rajono savivaldybės administracija, ir keturiomis Molėtų rajono mokyklomis:Molėtų gimnazija,Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų pradinė mokykla - dalyvauja projekte „Tūkstantmečio mokyklos II“.

Projekto mokyklose siekiama pritaikyti, tobulinti lauko ir vidaus aplinkas, įsigyti įrangą ir priemones, skirtas įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ugdymo gerinimui. Mokyklų administracijos stiprins duomenimis grįstos vadybos įgūdžius, kartu su pedagogais kurs tvarias arba tobulins esamas pagalbos mokiniui, mokytojui sistemas, atliepiančias kiekvieno poreikius, bus stiprinama mokyklų tinklaveika, įgyvendinant patyriminio, integruoto mokymosi, patirties sklaidos STEAM, įtraukties ir kultūrinio ugdymo temomis, veiklas (1–3 punktai).

 Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

  Siekiami rezultatai

1)padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;

 6)padidėjusi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis.

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013