Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikla „Ugdymo organizavimas ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“


luriame lietuvos ateitįAlantos gimnazija dalyvauja ESFA ir Nacionalinės švietimo agentūros projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Pradedant įgyvendinti projektą mokykloje įvyko susitikimas su projekto konsultante Rima Kazlauskiene. Buvo aptartos darbo kryptys ir suburta 7 asmenų darbo grupė projekto veikloms įgyvendinti.

Gimnazijos įgyvendinamo projekto veiklos tikslas – siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos. Išgryninta problema: 5 klasės mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankių parinkimas ir taikymas. Suformuluoti uždaviniai: 1) sukurti individualios pažangos matavimo ir fiksavimo įrankius; 2) mokyti mokinius vertinti ir įsivertinti savo pažangą.

Šiai dienai jau įgyvendintas pirmas uždavinys. Parengta ir mokytojams pristatyta mokinių  Pasiekimų knygelė,  pradėjome mokyti 5 klasės mokinius vertinti savo pažangą.

 

 

 

 

 

 

2020 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašyta projekto „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone09.2.2-ESFA-K-730-01-0013 finansavimo sutartis.

 luriame lietuvos ateitį2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 Molėtų rajono savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo mokyklose mokosi 465 (skaičius nuolat kinta, didėja) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Tai yra net 22,3 proc. visų rajone besimokančių vaikų. Specialiojo pedagogo pagalbą 2019-2020 metais gavo 219 mokinių, t. y. 47 proc. mokinių, kuriems būtina ši pagalba. 246 mokiniams (53 proc.) ji buvo neprieinama dėl pagalbos specialistų trūkumo. Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą bus diegiamas koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelis.

 Modelio diegimas susidės iš 2 veiklų:

koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas,

 pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

 Kuriamo modelio veiklos bus orientuotos į nepakankama apimtimi teikiamų paslaugų plėtrą ir neteikiamų ar neprieinamų, tačiau reikalingų paslaugų teikimą. Planuojama, kad bus reikšmingai išplėstos logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir neformaliojo švietimo SUP turintiems vaikams paslaugos. Taip pat, siekiant, kad švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros pagalba būtų prieinama visame rajone, bus sukurta mobili pagalbos specialistų komanda. Trys Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai bus apmokyti teikti pagalbą autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėvams ir teiks taikomosios elgesio analizės (ABA terapija), kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programos ir elgesio korekcijos specialisto pagalbos paslaugas.

Planuojama, kad bus išplėstos psichosocialinės pagalbos ir psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir tėvams. Išplėsta atviro darbo su jaunimu paslauga ir pradėta teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių mokymai, mediacijos, vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugos.

 Projekto tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

 Projektas įgyvendinamas su partneriais: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų kultūros centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų ligoninė, Asociacija „Sprendimai šiandien“.

 Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

 Projekto biudžetas – 321 828,52 Eur, iš jų: ES – 300 000,00 Eur, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21 828,52 Eur.

 

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projektas

2017-2020 m. gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija bus aprūpinama gamtos mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti NŠA svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Projektai 2016-2017 m.m.

1.                  Nordplus Junior „Culture, identities and a colonial past“(Kultūra, identitetai ir kolonijinė praeitis) – su Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (Latvija), Gymnasiet Grankulla samskola (Suomija), Bygge og Anlægsskolen, Sisimiut (Grenlandija).

 2.     „Žingsnis po žingsnio 2“ – vaikų socializacijos projektas, skirtas mokyklos bendruomenės stiprinimui, ugdant mokinių socialines kompetencijas. Įgyvendinamas 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Projekto partneriai: Utenos Aukštakalnio progimnazija, Širvintų r. Musninkų A.Petrulio gimnazija, Alytaus r. Miroslavo gimnazija, Rokiškio r. Obelių gimnazija.

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013