Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 

TŪM Paveikslėlis1     TŪM Paveikslėlis2

 

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II" vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų" programą". Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II"  tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų" (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Molėtų rajono Alantos gimnazija kartu su Molėtų rajono savivaldybės administracija, ir keturiomis Molėtų rajono  mokyklomis:Molėtų gimnazija,Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija,  Molėtų  progimnazija, Molėtų pradinė  mokykla - dalyvauja projekte „Tūkstantmečio mokyklos II".

Projekto mokyklose siekiama pritaikyti, tobulinti lauko ir vidaus aplinkas, įsigyti įrangą ir priemones, skirtas įtraukiojo, STEAM, kultūrinio ugdymo gerinimui. Mokyklų administracijos stiprins duomenimis grįstos vadybos įgūdžius, kartu su pedagogais kurs tvarias arba tobulins esamas pagalbos mokiniui, mokytojui sistemas, atliepiančias kiekvieno poreikius, bus stiprinama mokyklų tinklaveika, įgyvendinant patyriminio, integruoto mokymosi, patirties sklaidos STEAM, įtraukties ir kultūrinio ugdymo temomis, veiklas (1–3 punktai).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

1)     padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

2)     padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;

3)     sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;

4)     padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;

5)     sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;

6)     padidėjusi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis.

 

 

NORDPLUS projektai 2023-2024 m.m.

 

2023-09-01 iki 2024-09-01 Su Talino Saku darželiu-mokykla - ,,Teaching extraordinary children“ – „Ypatingų vaikų mokymas“ – darbas su spec.poreikių vaikais. 

2023-09-01 iki 2024-12-31 Su Latvijos Aglonos vidurine mokykla ir Estijos Kiltsi pagrindine mokykla - ,,Encourage Educational Collaboration and Cultural competences” – “Mokymosi bedradarbiaujant ir kultūrinių kompetencijų skatinimas” – mokymasis už klasės ribų, bendradarbiavimo skatinimas, istorijos ir kitų kultūrų pažinimas. 

2023-09-01 iki 2024-09-01 Su Švedijos Tärnaby (Laplandija) menų mokykla, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimanzija ir Latvijos Jalgavos gimnazija - ,,Combining Arts“ – „Kai susijungia menai“ – aerobika, instrumentinė muzika, video montavimas. Mokymasis vieniems iš kitų. Mokytojų ir mokinių mobilumai. Dalyvauja 11 – 16 metų vaikai, lankantys aerobiką, grojantys instrumentais ir besipraktikuojantys filmavimo-redagavimo srityje.

 

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikla „Ugdymo organizavimas ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“


luriame lietuvos ateitįAlantos gimnazija dalyvauja ESFA ir Nacionalinės švietimo agentūros projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Pradedant įgyvendinti projektą mokykloje įvyko susitikimas su projekto konsultante Rima Kazlauskiene. Buvo aptartos darbo kryptys ir suburta 7 asmenų darbo grupė projekto veikloms įgyvendinti.

Gimnazijos įgyvendinamo projekto veiklos tikslas – siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos. Išgryninta problema: 5 klasės mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo įrankių parinkimas ir taikymas. Suformuluoti uždaviniai: 1) sukurti individualios pažangos matavimo ir fiksavimo įrankius; 2) mokyti mokinius vertinti ir įsivertinti savo pažangą.

 

 

2020 m. gruodžio 22 d. buvo pasirašyta projekto „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone09.2.2-ESFA-K-730-01-0013 finansavimo sutartis.

 luriame lietuvos ateitį2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonės „Mokyklų pažangos skatinimas“ projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 Molėtų rajono savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo mokyklose mokosi 465 (skaičius nuolat kinta, didėja) mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP). Tai yra net 22,3 proc. visų rajone besimokančių vaikų. Specialiojo pedagogo pagalbą 2019-2020 metais gavo 219 mokinių, t. y. 47 proc. mokinių, kuriems būtina ši pagalba. 246 mokiniams (53 proc.) ji buvo neprieinama dėl pagalbos specialistų trūkumo. Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą bus diegiamas koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo modelis.

 Modelio diegimas susidės iš 2 veiklų:

koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos paslaugų teikimas,

 pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.

 Kuriamo modelio veiklos bus orientuotos į nepakankama apimtimi teikiamų paslaugų plėtrą ir neteikiamų ar neprieinamų, tačiau reikalingų paslaugų teikimą. Planuojama, kad bus reikšmingai išplėstos logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo ir neformaliojo švietimo SUP turintiems vaikams paslaugos. Taip pat, siekiant, kad švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros pagalba būtų prieinama visame rajone, bus sukurta mobili pagalbos specialistų komanda. Trys Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos darbuotojai bus apmokyti teikti pagalbą autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams bei jų tėvams ir teiks taikomosios elgesio analizės (ABA terapija), kognityvinės elgesio korekcijos EQUIP programos ir elgesio korekcijos specialisto pagalbos paslaugas.

Planuojama, kad bus išplėstos psichosocialinės pagalbos ir psichologinės pagalbos teikimas vaikams ir tėvams. Išplėsta atviro darbo su jaunimu paslauga ir pradėta teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių mokymai, mediacijos, vaikų dienos socialinė priežiūros paslaugos.

 Projekto tikslas – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo veiksmingumą ir švietimo pagalbos prieinamumą – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją, pripažįstant ir plėtojant jų gebėjimus ir galias.

 Projektas įgyvendinamas su partneriais: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, Molėtų kultūros centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Molėtų ligoninė, Asociacija „Sprendimai šiandien“.

 Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

 Projekto biudžetas – 321 828,52 Eur, iš jų: ES – 300 000,00 Eur, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 21 828,52 Eur.

 

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projektas

2017-2020 m. gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu gimnazija bus aprūpinama gamtos mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.
Informaciją apie projektą galima rasti NŠA svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Projektai 2016-2017 m.m.

1.                  Nordplus Junior „Culture, identities and a colonial past“(Kultūra, identitetai ir kolonijinė praeitis) – su Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola (Latvija), Gymnasiet Grankulla samskola (Suomija), Bygge og Anlægsskolen, Sisimiut (Grenlandija).

 2.     „Žingsnis po žingsnio 2“ – vaikų socializacijos projektas, skirtas mokyklos bendruomenės stiprinimui, ugdant mokinių socialines kompetencijas. Įgyvendinamas 2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Projekto partneriai: Utenos Aukštakalnio progimnazija, Širvintų r. Musninkų A.Petrulio gimnazija, Alytaus r. Miroslavo gimnazija, Rokiškio r. Obelių gimnazija.

 

Visos teisės saugomos © Alantos Gimnazija 2013